CZ EN SK PL HU LT

Zdarzenia mnożenia

Formy współpracy w rolnictwie, Nitra, Słowacja (11/5/2022)

W odniesieniu do propozycji wydarzenia, postępowaliśmy zgodnie z proponowaną strukturą, celami, a nasi partnerzy byli w stanie dotrzeć do większej liczby uczestników niż oczekiwano. Wydarzenie zostało podzielone na 4 główne części. Pierwsza część została zaprezentowana pod koniec sesji plenarnej ISD, gdzie przedstawiliśmy główne cele projektu, a także zaprezentowaliśmy główne wnioski z rezultatu nr 1. Zidentyfikowaliśmy problemy z formalną korporacją, ponieważ młodzi rolnicy (podobnie jak ich rodzice) są raczej niechętni jakiejkolwiek formie współpracy. Zaobserwowaliśmy jednak, że dłużne nieformalne sposoby współpracy są dość powszechne. Ponadto członkostwo w różnych stowarzyszeniach zawodowych zwiększa kapitał społeczny i gotowość do współpracy. Druga część wydarzenia multiplikacyjnego została zorganizowana po południu. Po lunchu zespół projektowy przedstawił wpływ Zielonego Ładu i strategii Farm-To-Fork na małych i młodych rolników. Również formy współpracy gospodarstw rolnych w poszczególnych krajach, a także formy wsparcia gospodarstw rolnych zostały zaprezentowane przez przedstawicieli krajów w drugiej części popołudnia.

W sumie wydarzenie odwiedziło 35 uczestników lokalnych i 47 międzynarodowych (spoza konsorcjum). Liczby te nie obejmują lokalnych uczestników z organizacji projektowych. Ostatecznie wydarzenie przyciągnęło ponad 100 odwiedzających.  Ze względu na ograniczenia budżetowe, do finansowania zgłosiliśmy tylko 35 uczestników lokalnych i 32 uczestników międzynarodowych. Dla pozostałych nie potrzebujemy funduszy.

1nitra.jpg

Wydarzenie pomnożenia w Czechach (13/09/2022)

Wydarzenie multiplierowe organizowane w ramach 31. edycji międzynarodowej konferencji Agrarian Perspective. Tematem przewodnim konferencji był Zielony Ład – Perspektywy na Przyszłość. Temat konferencji Agrarian Perspective został specjalnie wybrany tak, aby był zgodny z celami i kierunkiem projektu. Strategia „od pola do stołu” stanowi kluczową część inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu i bez znaczących innowacji w sektorze rolnym osiągnięcie Zielonego Ładu nie byłoby łatwe.
Na sesję plenarną zaproszeni zostali prelegenci-eksperci. Na przykład Martin Hlavacek, poseł do PE; Jan Dusík, wiceminister ds. ochrony klimatu; Dusan Drabik starszy pracownik naukowy na Uniwersytecie w Wageningen, Karolina Pawlak, członkini projektu VISYFARM i badaczka. Ponadto Pavel Kotyza, jako lider projektu, wygłosił dedykowane wprowadzenie do projektu i przedstawił szerokiej publiczności całą paletę wyników.

Po południu odbyła się główna część wydarzenia multiplikacyjnego. Tematem rozpowszechniania była sytuacja małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników w krajach europejskich i partnerskich. Przygotowaliśmy już materiały do ​​publikacji O2, a główne wyniki zostały zaprezentowane podczas wydarzenia. Ponadto w programie znalazły się informacje na temat wpływu strategii „od pola do stołu” na młodych rolników i małe gospodarstwa rolne, zaprezentowano najlepsze praktyki z krajów uczestniczących w projekcie (O1) oraz zaprezentowano dane dotyczące wsparcia dla małych gospodarstw zarządzanych przez młodych rolników. Wyniki informacji zebranych od krajowych agencji płatniczych, które obejmowały ponad 1,5 mln wpisów dotyczących wsparcia indywidualnego rolników.

Do dyskusji włączono pozostałych członków zespołu, a także uczestniczącą publiczność (głównie z innych uczelni). Popołudniowy program zgromadził wielu profesjonalistów, którzy byli zainteresowani tematem i zaowocował bardzo interesującą dyskusją na temat sukcesji gospodarstw rolnych i rentowności małych gospodarstw. Wieczorem program prowadzony był podczas wieczornej kolacji, która została zorganizowana w holu wydziału. Miła atmosfera wywołała dalszą dyskusję i zapoczątkowała wiele pomysłów i tematów do dalszego zbadania.

Łącznie w obu częściach odwiedziło 21 uczestników lokalnych, 48 uczestników międzynarodowych i 39 uczestników zespołów projektowych. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 108 uczestników.

cz-multi-1.jpg

Kongres Polska Wieś XXI. (19/4/2023)

Jedno z działań upowszechniających zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Wsi i Rolnictwa "Polska Wieś XXI" w dniu 19 kwietnia 2023 roku. Pierwszego dnia Kongresu odbył się panel dyskusyjny "Rentowność małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników w ramach nowej strategii "od pola do stołu" na przykładzie gospodarstw w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie i na Węgrzech". W dyskusji na temat opłacalności i możliwości poprawy pozycji rynkowej małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzięli udział prezesi stowarzyszeń młodych rolników z Czech (David Brož, Společnost mladých agrárníků, Czechy) i Słowacji (Marián Glovaťák, ASYF, Słowacja), przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski (prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Czubak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czech (dr Pavel Kotyza, Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze) i Węgier (prof. Krisztián Kis, Uniwersytet w Szeged) oraz Marian Glowatak, reprezentujący grupę słowackich młodych rolników. Panel był moderowany przez prof. dr hab. Karolina Pawlak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Punktem wyjścia do dyskusji były wyniki projektu. Celem projektu, realizowanego wspólnie przez przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej, była identyfikacja dobrych praktyk i działań wzmacniających pozycję rynkową małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników w łańcuchach dostaw, zmierzających do poprawy ich zrównoważenia społeczno-ekonomicznego. Ocenie poddano również poziom i formy wsparcia publicznego dedykowanego tym podmiotom oraz rozwiązania instytucjonalne ukierunkowane na wsparcie procesów integracji pionowej i poziomej drobnych gospodarstw rolnych.

W trakcie dyskusji paneliści przedstawili przykłady dobrych praktyk podejmowanych w celu poprawy rentowności i pozycji rynkowej małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników, wskazując m.in. na rolę nowoczesnych technologii, wiedzy, współpracy międzysąsiedzkiej oraz integracji poziomej i pionowej. Podkreślali znaczenie dywersyfikacji działalności rolniczej, w tym rozwoju przetwórstwa pierwotnego i sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa. Praktycy widzieli w tych kierunkach działalności i rolnictwie precyzyjnym szanse na poprawę sytuacji ekonomicznej małych gospodarstw i wiązali z nimi plany na przyszłość. Wskazywali również na chęć zwiększenia skali prowadzonej działalności, a co za tym idzie poprawy efektywności gospodarowania, rentowności i pozycji przetargowej w relacjach z dostawcami środków produkcji rolnej i nabywcami produktów rolnych. Dyskutanci podkreślali rolę Wspólnej Polityki Rolnej UE i wsparcia dedykowanego młodym rolnikom, a także wsparcia dla małych i średnich gospodarstw oraz rozwoju drobnego przetwórstwa. W kontekście zakłóceń na rynkach rolno-spożywczych i zmian cen spowodowanych konfliktem między Rosją a Ukrainą omówiono również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę odporności gospodarstw rolnych na takie egzogeniczne wstrząsy. Wynika z niego, że przyszłość i poprawa sytuacji dochodowej małych gospodarstw, niezależnie od zbiegu korzystnych i niekorzystnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych, leży w rękach rolników zarządzających gospodarstwami i podejmujących decyzje produkcyjne.

W panelu dyskusyjnym wzięło udział około 50 młodych rolników, a także przedstawiciele polskich uczelni i jednostek rządowych, w tym prawie 40 uczestników z zagranicy.

3varsava1.jpg

Dzień Młodego Rolnika 2023 - Zakładanie małych gospodarstw przez młodych rolników, Krásna Lúka, Słowacja (4/6/2023)

W dniu 4 czerwca 2023 r. odbył się 5. Dzień Młodego Rolnika. To rodzinne wydarzenie poświęcone edukacji, promocji rolnictwa lub projektu VISYFARM dla ogółu społeczeństwa zostało po raz pierwszy zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodych Rolników na Słowacji - ASYF we wsi Krásna Lúka.

Obecni na imprezie mogli skorzystać z bogatego programu towarzyszącego, takiego jak wystawa zwierząt gospodarskich, sprzętu rolniczego, występy zespołów muzycznych lub folklorystycznych, miasteczko targowe, szkoła dojenia i pokaz tradycyjnego rzemiosła. Dla dzieci przygotowano różne atrakcje (trampoliny, słomiany labirynt, dmuchane zamki, byk rodeo, warsztaty kreatywne, beczkowóz, przejażdżki konne, karuzele, gra wiedzy o młodym rolniku, malowanie twarzy, strzelanie z łuku, występy dzieci itp.)

Odbyły się również konkursy rodzinne i dla dzieci, zawody w cofaniu ciągnikiem, zawody w piłowaniu drewna oraz zawody o puchar partnerów V4.

Zaproszenie na imprezę przyjęli posłowie do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego, burmistrzowie, prezesi zagranicznych organizacji rolniczych, organizacji partnerskich i wielu innych zaproszonych gości, którzy poprzez swój udział poza godzinami pracy pokazali w ten sposób swoje zainteresowanie rolnictwem. W wydarzeniu wzięło udział około 10 000 odwiedzających.

Odbyło się seminarium na temat statusu małych gospodarstw dla młodych rolników, prezentujące projekt VISYFARM, osiągnięte wyniki i narzędzia przygotowywane dla rolników i studentów. Projekt został zaprezentowany przez prezesa Stowarzyszenia Młodych Rolników na Słowacji - ASYF, mgr Mariána Glovaťáka. Program obejmował również dyskusję z obecnymi posłami do Parlamentu Europejskiego. W seminarium wzięli udział zaproszeni goście (rolnicy, wykładowcy uniwersyteccy, zagraniczni koledzy ze stowarzyszeń młodych rolników i inni). Wszyscy dyskutowali na wspólny temat - rolnictwa i pozycji młodych ludzi w rolnictwie. 

Stowarzyszenie Młodych Rolników na Słowacji - ASYF dziękuje wszystkim organizatorom, wolontariuszom, sponsorom, partnerom i partnerom medialnym, sprzedawcom, prelegentom, rolnikom, członkom ASYF, a także wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc i współpracę.

2-krasna-luka.jpg

Wydarzenie pomnożenia na Węgrzech (04/09/2023)

W ramach projektu VISYFARM w dniu 4 września 2023 r. w Saroktanya Mezőgazdasági Tudáscentrum w Csongrád zorganizowano wydarzenie multiplikacyjne. Zaproszoną na wydarzenie publicznością byli młodzi rolnicy z regionu. Głównym celem wydarzenia była prezentacja wyników projektu, a jednocześnie umożliwienie uczestnikom dyskusji w kontekście dyskusji okrągłego stołu na temat osiągniętych rezultatów. Wydarzenie dostarczyło także młodym rolnikom informacji o bieżących wydarzeniach i możliwościach finansowania związanych ze Wspólną Polityką Rolną.

Punktem wyjścia dla publiczności był ogólny obraz projektu VISYFARM z prezentacji Krisztána Kisa (cele, grupy docelowe, cele, wydarzenia, partnerzy, planowane rezultaty, główne działania).

Kontynuacją wydarzenia były prezentacje odpowiednich rozdziałów książki powstałej w ramach projektu. Jedną z nich była prezentacja Krisztiána Kisa na temat czynników wpływających na rozwój gospodarstw młodych rolników. Prezentacja obejmowała czynniki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i polityczne związane z tematem. Sándor Nagy przedstawił oczekiwania młodych rolników wobec polityki rolnej. Krisztián Kis przedstawił rolę kapitału społecznego w rolnictwie. Kapitał społeczny jest zasobem „produkcyjnym”, który umożliwia osiągnięcie pewnych celów, które w innym przypadku byłyby nieosiągalne. Krisztán Kis kontynuował prezentację na temat czynników napędzających i efektów współpracy i integracji. W prezentacji wskazano, że na tym skorzystają grupy takie jak rolnicy, których członkowie współpracują ze sobą. Kolejną prezentację wygłosił Sándor Nagy, który przedstawił rozwój, rolę i znaczenie spółdzielni i grup producenckich.
 
Pierwszą część dnia zakończyła prezentacja Zoltána Privóczki, który przedstawił prezentację na temat WPR w działaniu i najnowszych aktualizacji na temat wsparcia dla młodych rolników.
 
W drugiej części wydarzenia prelegenci zaprezentowali doświadczenia wynikające ze studiów przypadków przeprowadzonych wcześniej wśród młodych rolników i spółdzielni. W ramach prezentacji podkreślono dobre praktyki i przykłady zaczerpnięte ze studiów przypadków.
 
Kontynuacją wydarzenia była dyskusja uczestników przy okrągłym stole, wyciągnięto wnioski, wymieniono doświadczenia, omówiono dobre praktyki, a także udostępniono bezpłatną sekcję pytań i odpowiedzi.
 
Organizatorzy umożliwili uczestnikom zwiedzenie lokalnego warsztatu gorzelni pálinka.

hu-multi-2.png

Kongres w Olsztynie "Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich", Olsztyn, Polska (5-6/9/2023)

Wyniki projektu zostały również upowszechnione podczas 29. Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich" w Olsztynie (5-7 września 2023 r.). Jednym z kluczowych prelegentów podczas sesji otwierającej konferencję był dr Pavel Kotyza z Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Wygłosił on prezentację zatytułowaną Sytuacja małych gospodarstw rolnych zarządzanych przez młodych rolników w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Litwie. W prezentacji omówiono wyniki projektu uzyskane w ramach Rezultatu 1 i Rezultatu 2. W sesji wzięło udział prawie 130 uczestników z polskich uczelni, krajowych instytutów badawczych, jednostek Polskiej Akademii Nauk, a także przedstawicieli samorządów lokalnych i przedsiębiorców. Po prezentacji odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Prezentacja Pavla Kotyzy została uznana za interesującą i była podstawą do owocnej dyskusji na temat rentowności małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Omówiono kwestie polityki rolnej i perspektywy rozwoju tych gospodarstw.

Dalsze indywidualne dyskusje na ten temat odbywały się podczas przerw kawowych i podczas innych wydarzeń kongresu. Projekt VISYFARM i jego wyniki dotarły do szerokiego grona profesjonalistów podczas kongresu.

4-congres-in-olsztyn.jpg

Wyzwania i rozwiązania dla wdrożenia strategii "Od pola do stołu", Kowno, Litwa (28/9/2023)

Wydarzenie mnożnikowe - międzynarodowa konferencja "WYZWANIA I ROZWIĄZANIA DLA WDROŻENIA STRATEGII "OD POLA DO STOŁU", została zorganizowana 28 września 2023 r. na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, Akademija, okręg kowieński.

Celem wydarzenia było podzielenie się wynikami i dobrymi praktykami projektu VISYFARM, omówienie wyzwań i możliwych rozwiązań we wdrażaniu strategii rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności. Grupą docelową byli studenci zagranicznych uniwersytetów, nauczyciele, rolnicy, pracownicy administracji miejskiej i innych instytucji.  W wydarzeniu mnożnikowym - międzynarodowej konferencji wzięło udział 36 uczestników (z konsorcjum) i 8 studentów Erasmusa z uniwersytetu Vytautas Magnus. Po zakończeniu wydarzenia uczestnicy zostali poproszeni o ocenę międzynarodowej konferencji i udzielenie odpowiedzi na 5 pytań. Na kwestionariusz odpowiedziało 24 uczestników. Uczestnicy zauważyli, że zdobyli wiedzę, zapoznali się z dobrymi praktykami, a ich kompetencje w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności i wspólnej polityki rolnej, zarządzania ryzykiem w rolnictwie wzrosły.

kaunas2.png

Wzmocnienie rentowności małych gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników poprzez rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności, Kowno, Litwa (11/10/2023)

Wydarzenie mnożnikowe - konferencja "WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW POPRZEZ ROZWÓJ KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI" zostało zorganizowane 11 października 2023 r. na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, Akademija, okręg kowieński.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie wyników międzynarodowego projektu Erasmus + VISYFARM, podzielenie się dobrymi praktykami, omówienie wyzwań i możliwych rozwiązań we wdrażaniu strategii rozwoju spółdzielczych krótkich łańcuchów dostaw żywności. Grupą docelową byli litewscy rolnicy, pracownicy przedsiębiorstw rolno-spożywczych, młodzi rolnicy, społeczności wiejskie rozwijające krótkie łańcuchy dostaw żywności, pracownicy gmin i innych instytucji wiejskich.

W wydarzeniu upowszechniającym - konferencji wzięło udział 40 uczestników (z konsorcjum).

Uczestnicy pozytywnie ocenili wydarzenie. Wspomnieli o zdobyciu wiedzy i wglądu w dobre praktyki, zwłaszcza w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności i Wspólnej Polityki Rolnej, co skutkowało zwiększeniem kompetencji. Rolnicy byli aktywnie zaangażowani i panowała zgoda co do potrzeby uzyskania większej ilości informacji na temat krótkich łańcuchów dostaw żywności, z uznaniem dla przedstawionych praktycznych przykładów lepszej organizacji i zarządzania nimi. Wydarzenie mnożnikowe - konferencja "WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW POPRZEZ ROZWÓJ KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI" zostało zorganizowane 11 października 2023 r. na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, Akademija, okręg kowieński.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie wyników międzynarodowego projektu Erasmus + VISYFARM, podzielenie się dobrymi praktykami, omówienie wyzwań i możliwych rozwiązań we wdrażaniu strategii rozwoju spółdzielczych krótkich łańcuchów dostaw żywności. Grupą docelową byli litewscy rolnicy, pracownicy przedsiębiorstw rolno-spożywczych, młodzi rolnicy, społeczności wiejskie rozwijające krótkie łańcuchy dostaw żywności, pracownicy gmin i innych instytucji wiejskich.

W wydarzeniu upowszechniającym - konferencji wzięło udział 40 uczestników (z konsorcjum).

Uczestnicy pozytywnie ocenili wydarzenie. Wspomnieli o zdobyciu wiedzy i wglądu w dobre praktyki, zwłaszcza w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności i Wspólnej Polityki Rolnej, co skutkowało zwiększeniem kompetencji. Rolnicy byli aktywnie zaangażowani i panowała zgoda co do potrzeby uzyskania większej ilości informacji na temat krótkich łańcuchów dostaw żywności, z uznaniem dla przedstawionych praktycznych przykładów lepszej organizacji i zarządzania nimi.

6-kaunas.jpg

Rentowność małych gospodarstw rolnych zarządzanych przez młodych rolników w ramach nowej strategii "od pola do stołu", Poznań, Polska, (10/11/2023)

Członkowie konsorcjum z pięciu krajów (oprócz WE UPP także Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze, Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Uniwersytet w Szeged) zaprezentowali wyniki badań nad długoterminową rentownością małych gospodarstw rolnych zarządzanych przez młodych rolników w kontekście nowej strategii UE "From Farm to Fork", która wpisuje się w ambitne wyzwanie Europejskiego Zielonego Ładu. Przedstawione wnioski z przeprowadzonych analiz oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy gospodarstw w łańcuchu dostaw stanowiły podstawę do oceny obecnej i przeszłej nowej polityki rolnej w zakresie działań skierowanych do młodych rolników prowadzących małe gospodarstwa rolne. Połączenie nauki z praktyką zapewnił udział w projekcie stowarzyszeń reprezentujących młodych rolników. W wyniku realizacji powstały narzędzia informatyczne wspierające zarządzających gospodarstwami w efektywnym planowaniu działalności i podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Łącznie w konferencji wzięło udział 21 lokalnych uczestników konsorcjum, a pozostałych 32 uczestników było członkami konsorcjum.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są TUTAJ

7-poznan.jpg

Rentowność małych gospodarstw rolnych zarządzanych przez młodych rolników w ramach nowej strategii "od pola do stołu, Brno, Republika Czeska (24/11/2023)

Konferencja odbyła się na Wydziale Rozwoju Regionalnego i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mendla w Brnie. Podczas tego wydarzenia staraliśmy się zastanowić nad sytuacją młodych rolników w Czechach i krajach sąsiednich.

Dyskusja koncentrowała się na roli małych gospodarstw i młodych rolników w rolnictwie, ich pozycji rynkowej oraz efektach współpracy i integracji w kontekście nadchodzących zmian w polityce rolnej. Zaproszeni goście podzielili się swoimi spostrzeżeniami i porównali wyniki projektu z własnymi badaniami oraz ustaleniami innych instytucji naukowych zajmujących się badaniami w zakresie krótkich łańcuchów dostaw żywności w małych gospodarstwach rolnych, rolnictwa rodzinnego w ramach transformacji systemu żywnościowego oraz zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych w kontekście kwestii sukcesji.

Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 14 członków Uniwersytetu Mendla, w dyskusji uczestniczyło również 7 członków zespołu projektowego CZU. Wydarzenie zostało uznane za dobrze zorganizowane i bardzo aktualne. Oba wydziały postanowiły kontynuować dyskusje na ten temat w najbliższej przyszłości.

Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol
IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb
Materiály umístěné na tomto webu mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na ČZU v Praze.
© 2024 Česká zemědělská univerzita v Praze   Všechna práva vyhrazena